Verksamhetsplan

Slättgårdsskolans föräldraförening ska under verksamhetsåret 2017 – 2018 arbeta med följande frågor:

  • Att verka för att barnen har en säker och trygg skolgång fri från mobbing och trakasserier.
  • Att verka för att alla barnen upplever skoltiden som en rolig och lärorik tid.
  • Att verka för att alla barnen går ut skolan med godkända betyg.
  • Att verka för att frågeställningarna från föräldragruppen förs fram till skolledning och att de får svar.
  • Att verka för att information från skolledning kommer ut till klassombuden och vidare till föräldrarna.
  • Att verka för att för att eleverna stannar och att man också lockar nya elever att börja.
  • Att verka för att skolan ska få bättre, fler och ändamålsenliga lokaler som t.ex. ett riktigt bibliotek.
  • Att verka för att trafiksituationen utanför skolan blir trygg och säker för eleverna.

Föreningen ska även löpande lyfta frågor och synpunkter från föräldrarna till skolledningen. Föreningen ska under året ha minst två klassombudsmöten per termin. Vi ska ha förvaltningsråd varannan månad och styrelsemöten vid behov, oftast i anslutning till förvaltningsråd.

Föreningen ska arbeta för att klassombuden bildar arbetsgrupper som jobbar med de ovanstående punkterna även mellan mötena.

Styrelsen den 19 februari 2017