Stadgar

Reviderad 2000.06.14

§ 1 Ändamål
Föreningen, vars namn är Slättgårdsskolans föräldraförening, har till uppgift att inom Slättgårdsskolans rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hemmet och skolan skall utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill även medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar och social uppfostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. Verksamheten grundar sig på dessa stadgar. Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

§ 2 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap
Verksamheten omfattar alla hem med elever inskrivna i Slättgårdsskolan. Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare, som genom erläggande av medlemsavgift, uttryckt önskemål härom. Medlemskap, genom erläggande av medlemsavgift, i föreningen tillkommer också – om vederbörande så önskar – skolpersonal och elever. Styrelsen kan som medlem invälja annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete, eller tillför föreningen kunskaper.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Föreningsmöten
Föreningens årsmöte skall hållas under september. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det påkallas av minst 10 st medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmöte minst 3 veckor och ifråga om extra möte minst 1 vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§ 6 Dagordning vid Årsmötet
Vid Årsmötet skall förekomma:
Val av:
mötesordförande
sekreterare
två protokolljusterare, tillika rösträknare

Fråga om mötet blivit behörigt kallat
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
Övriga förslag från styrelsen
Förslag från medlemmar
Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgifter
Val av styrelse enligt § 10
Val av revisor enligt § 16
Val av ordförande och 2 ledamöter till föreningens valberedning för 2 år
Övriga frågor

§ 7 Rösträtt, valbarhet m.m.
Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande betalande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. Yttrande – och förslagsrätt har övriga till mötet kallade och inbjudna.

§ 8 Ärenden
Vid möten med föreningen får till avgörande företagas endast ärenden som angivits i kallelsen eller varit upptagna på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast 3 veckor före årsmötet tillställa styrelsen skriftlig framställan (motion) i ärendet.

§ 9 Valberedning
Årsmötet utser utanför styrelsen valberedningen, enligt § 6 punkt 12 Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedningen, för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande , 6 ordinarie ledamöter samt minst 2 suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av 1 år. Ledamöter för en tid av 2 år, varvid mandattiden utgår växelvis så att halva antalet ledamöter förnyas. Suppleanter för 1 år. Skolledning, skolans personal, eleverna genom elevrådet samt fritidshemmens personal har rätt att vara representerade vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, huvudklassombud, samt representanter till skolans förvaltningsråd och om behov föreligger till skolans övriga arbetsutskott. Styrelsen kan till sig adjungera enskild person. Styrelsen kan dessutom till sig adjungera klassombuden.

§ 12 Uppgifter
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, idéprogram och vid föreningens möten fattade beslut, samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Till styrelsen åligger särskilt att

 • förbereda föreningens årsmöten och extra möten
 • verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • utse för verksamheten erforderliga kommittéer
 • tillse att klassombud utses i alla klasser
 • klassombuden får utbildning för sin verksamhet
 • senast 5 veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse jämte balans – resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret.

Styrelsens uppgifter är i övrigt att

 • informera medlemmarna om föreningens verksamhet
 • samordna och tillvarata medlemmars gemensamma intressen
 • förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att dessa kan fullgöra sin roll i föreningen.
 • hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling.
 • kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§ 13 Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst 4 gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 14 Klassombud
I varje klassenhet skall föräldrarna välja minst ett klassombud eller representant i klasskommitté. Meddelande om valen bör omedelbart, dock senast 2 veckor efter mötet, lämnas till styrelsen och skolan.

§ 15 Huvudklassombud
Styrelsen utser inom sig minst en ansvarig för kontakterna med klassombuden.

§ 16 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet minst 1 revisor för två år samt 1 suppleant för ett år. Revisorn skall avge sin berättelse senast 3 veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni nästföljande år.

§ 17 Stadgeändring
För ändringar av dessa stadgar fodras beslut av 2 på varandra följande möten vilka ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst 2 månader förflyta.

§ 18 Upplösning
För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som stadgas i § 17. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock ¾ majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen av någon orsak, skall tillgångarna överföras till stiftelse inom elevrådets förvaltning